Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
3557 35d3 500
2910 67ed 500
6635 bbf5 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
3410 55bb 500
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
Reposted fromFlau Flau viajanka89 janka89
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted fromDennkost Dennkost viaatranta atranta
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaatranta atranta
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaatranta atranta
Reposted fromgruetze gruetze viaatranta atranta
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach vialubiew0 lubiew0
2958 2996 500
Reposted fromteijakool teijakool vialubiew0 lubiew0
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanka89 janka89
8155 9820 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajanka89 janka89
Reposted fromshakeme shakeme viaderida derida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl