Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja vianieobecnosc nieobecnosc
4090 9081 500
mmm, idealny odpoczynek dla głowy.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
6322 f6a3
Reposted frombanshe banshe vianieobecnosc nieobecnosc
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
1371 7115 500
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
9008 6a8b
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway vianieobecnosc nieobecnosc
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool vianieobecnosc nieobecnosc
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty vianieobecnosc nieobecnosc
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
6704 0fee
Reposted fromamatore amatore
7502 cf93 500
Reposted frompixielark pixielark viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl