Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
1564 2d31 500
Reposted fromMiziou Miziou viapersona-non-grata persona-non-grata
4727 8607
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9788 d7e2 500

Normal day at work, when you work with heroin users.
This is a very strange feeling when "Trainspotting" happens on your eyes every day.
Scotland, Edinburgh, Muirhouse district. August 2017.
Reposted fromharridan harridan viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
5493 636a 500
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore
3657 b208
Reposted fromamatore amatore
4598 a65b 500
Reposted fromjozefspace jozefspace viavaporous vaporous
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viavaporous vaporous
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viaRekrut-K Rekrut-K
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaRekrut-K Rekrut-K
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viaRekrut-K Rekrut-K
3203 9daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viaRekrut-K Rekrut-K
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viaRekrut-K Rekrut-K
4732 6886 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafindesiecle findesiecle
1114 f019 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl