Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaRekrut-K Rekrut-K
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl vialady-fraser lady-fraser
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi vialady-fraser lady-fraser
0655 a9bc 500
9610 9ff0
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
9338 6a51 500
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
7809 298a 500
Reposted fromkotowate kotowate vialady-fraser lady-fraser
6770 3c10 500
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
What Barbarian boils tea water...
Reposted fromFlau Flau viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viabajaderra bajaderra
8002 1252
8004 67c7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl