Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3075 ad25
Reposted fromGIFer GIFer viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasambaanka sambaanka
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
8889 2c09
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
4141 cf7f
Reposted fromtichga tichga viaelinela elinela
6286 1134 500
Reposted fromartlover artlover viairmelin irmelin
2308 f3c3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaelinela elinela
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viaelinela elinela
4462 d1bd
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3780 faf0
Reposted fromZircon Zircon viatonietak tonietak
Reposted fromFlau Flau viatoxicsoul toxicsoul
Reposted fromFlau Flau vianukot nukot
4073 2787 500
Reposted fromMtsen Mtsen viacarmenluna carmenluna
5440 6315
Reposted fromnutt nutt vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2742 263b 500
1333 4227 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viabladzik bladzik
4110 be85 500
Reposted fromtichga tichga viavanite vanite
3603 62ab 500
Reposted fromzciach zciach viasiostra siostra
9460 3492 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavanite vanite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl