Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
8722 4b13
Reposted fromliczbapi liczbapi viajanka89 janka89
Reposted from1985 1985 viaSkydelan Skydelan
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSkydelan Skydelan
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viaSkydelan Skydelan
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakudlaty kudlaty
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
Reposted fromskrzacik skrzacik viaazazel azazel
4591 519a
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaazazel azazel
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
6393 2619
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl