Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viaSilentForest SilentForest

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSilentForest SilentForest
9249 9c67
Reposted fromfelicka felicka viabalthi89 balthi89
7247 13a2 500
Reposted fromfungi fungi vialifedownthespiral lifedownthespiral
8862 9d3b 500
8166 7242 500
Reposted fromfungi fungi vialifedownthespiral lifedownthespiral
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabanshe banshe
8591 1197 500
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
8141 f30a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabanshe banshe
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol vianieobecnosc nieobecnosc
8633 db49 500
Reposted fromem82 em82 viakudlaty kudlaty
7853 ae82 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viathetemple thetemple
2306 cff5
Reposted fromaagneess aagneess viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl