Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabajaderra bajaderra
7441 a225 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1684 7274
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1256 1c3b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
3625 1c3a
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viabajaderra bajaderra
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frompffft pffft viacats cats
4200 6dd0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble vialubiew0 lubiew0
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemjeden jestemjeden
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viajestemdeszczem jestemdeszczem
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
3486 8bef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazagansky zagansky
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viazagansky zagansky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl