Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2704 cc83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaboobiescake boobiescake
0778 b886 500
Reposted frombabyface babyface viaboobiescake boobiescake
4056 d8c7 500
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viaboobiescake boobiescake
3211 7aa0 500
Reposted fromoll oll viaBadziew Badziew
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi vialiliowadusza liliowadusza
9992 63b7 500
North Shore - Hawaii - USA
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie vialiliowadusza liliowadusza
1903 a208 500
nie ma się czym przejmować
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialenifca lenifca
7888 86c8 500
6712 d942 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku vianiedonaprawienia niedonaprawienia

Czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być.

— zostań, jeśli kochasz
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialiliowadusza liliowadusza
Reposted fromolbaria olbaria viabesomebody besomebody
4071 0564
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
8268 7dce 500
Reposted fromsoftboi softboi vialiliowadusza liliowadusza
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl